Stjepana Radića 20/A, 23249 Povljana 023 692717porat.povljana@gmail.com

JAVNE I ZELENE POVRŠINE

Porat Povljana d.o.o. održava i brine se o čistoći svih javno prometnih površina na području Općine Povljana, Pod održavanjem podrazumijeva se čišćenje, košnja i skupljanje trave i smeća sa zelenih površina, održavanje i orezivanje drveća, grmlja i živica, , čišćenje i pometanje ulica, održavanje površina u parkovima i na trgovima, te postava i održavanje urbane opreme u parkovima ,dječjem igralištu i na šetmicama.
Plan i dinamiku održavanja javno prometnih površina donosi Općina Povljana, a intenzitet je određen prema potrebama na terenu. Ukoliko se ukaže potreba za intervencijom na nekoj površini koja nije u redovnom planu održavanja, može se uputiti zamolba Općini Povljana, koji će po izvršenom očevidu, gdje se utvrdi stvarna potreba za radovima, izdati Porat Povljana d.o.o. nalog za obavljanje interventnih radova na određenoj lokaciji.
U našoj ponudi nalaze se i usluge košnje dvorišta i orezivanja drveća i živica po narudžbi fizičkih I pravnih osoba. Sve informacije za navedene usluge možete dobiti na tel 023 692717 ili mob. 0913829013 (kontakt osoba Miljenko Rumora), radnim danom od 07-14 sati ili u sjedištu društva.

Menu