Stjepana Radića 20/A, 23249 Povljana 023 692717porat.povljana@gmail.com

Odlagalište sekundarnih sirovnina

Post 7 of 10
Odlagalište sekundarnih sirovnina

U suradnji sa Metis d.o.o. iz Rijeke, na odlagalištu Vulina Draga uskoro se otvara nakupna stanica sekundarnih sirovina gdje će se moći besplatno predati odvojeno sakupljeni otpad. Za neke vrste otpada isplaćivat će se naknada.
Uz papir, karton, metal, plastiku, drvo, otpadne gume i vozila, te električnu i elektroničku opremu, moći će se predati i neke vrste opasnog otpada iz kućanstva, kao što su boje, ljepila, ulja i masti, te baterije i akumulatori.

 

Menu