Stjepana Radića 20/A, 23249 Povljana 023 692717porat.povljana@gmail.com

ZAKONSKE REGULATIVE:

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/2013.) Porat Povljana d.o.o. objavljuje:

POPIS ZAKONA I OSTALIH PROPISA KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA PORAT POVLJANA d.o.o.

TRGOVAČKA DRUŠTVA
Zakon o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 152/11-pročišćeni tekst i 111/12 i 68/13)
Zakon o sudskom registru („Narodne novine“ broj 1/95, 57/96, 1/98 – Uredba, 30/99 – Uredba, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10 i 90/11 i 148/13)
Pravilnik o načinu upisa u sudski registar („Narodne novine“ broj 22/12)
Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08 i 125/11)

RAČUNOVODSTVO
Zakon o računovodstvu („Narodne novine“ broj 109/07 i 54/13)
Opći porezni zakon („Narodne novine“ broj 147/08, 18/11, 78/12 i 136/12,73/13)
Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“ broj 108/12 i 144/12, 81/13 i 112/13)
Zakon o porezu na dobit („Narodne novine“ broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10 i 22/12 i 148/13)
Pravilnik o porezu na dobit („Narodne novine“ broj 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12 i 146/12, 160/13 i 12/14)
Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 48/04, 82/04, 90/05, 76/07, 87/09, 94/09, 22/12 i 136/12 i 73/13),
Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 149/09, 89/11, 29/12, 64/12 i 146/12, 79/13 i 85/13),
Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12 i 144/12),
Pravilnik o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11 i 61/12 i 79/13)
Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom („Narodne novine“ broj 133/12)
Pravilnik o fiskalizaciji u prometu gotovinom („Narodne novine“ broj 146/12)

JAVNA NABAVA
Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14)
Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama („Narodne novine“ broj 10/12)
Uredba o objavama javne nabave („Narodne novine“ broj 10/12)
Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave („Narodne novine“ broj 18/13 i 127/13)
Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave („Narodne novine“ broj 6/12)
Pravilnik o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) („Narodne novine“ broj 6/12)
Pravilnik o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 19/12)
Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 10/12)

RADNI ODNOSI, ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OD POŽARA
Zakon o radu („Narodne novine“ broj 149/09 i 61/11)
Zakon o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12 i 120/12)
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima „Narodne novine“ broj 37/11)
Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine („Narodne novine“ broj 120/12)
Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu („Narodne novine“ broj 67/10)
Pravilnik o utvrđivanju opće i posebne zdravstvene sposobnosti radnika za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada („Narodne novine“ broj 3/84, 55/85 i 25/92)
Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti („Narodne novine“ broj 70/10)
Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09, 143/12)
Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava („Narodne novine“ broj 39/06)
Pravilnik o poslovima sa posebnim uvjetima rada („Narodne novine“ broj 5/84)
Pravilnik o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran način („Narodne novine“ broj 114/02 i 126/03)
Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10)
Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije („Narodne novine“ broj 35/94, 110/05 i 28/10)
Pravilnik o izradi procjene opasnosti („Narodne novine“ broj 48/97, 114/02, 126/03 i 144/09)
Zakon o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“ broj 102/98, 127/00, 59/01, 109/01, 147/02, 117/03, 30/04, 177/04, 92/05, 43/07, 79/07, 35/08, 40/10, 121/10, 130/10, 139/10, 61/11, 114/11, 76/12)
Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem („Narodne novine“ broj 71/99, 46/07 i 41/08)
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“ broj 150/08, 94/09, 153/09, 71/10, 139/10, 49/11, 22/12, 57/12, 90/12, 123/12, 144/12)
Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja, te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“ broj 31/07, 56/07, 96/07, 130/07, 33/08, 91/09, 4/10, 69/10, 1/11 i 48/11)
Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja („Narodne novine“ broj 67/09, 116/09, 4/10, 13/10, 88/10, 131/10, 1/11, 16/11, 87/11, 137/11, 39/12, 69/12 i 126/12)

GROBLJE
Zakon o grobljima („Narodne novine“ broj 19/98 i 50/12),
Pravilnik o grobljima („Narodne novine“ broj 99/02)

OTPAD
STRATEŠKO-PLANSKI DOKUMENTI
Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 30/09)
Nacionalna strategija zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 46/02)
Nacionalni plan djelovanja na okoliš („Narodne novine“ broj 46/02)
Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 130/05)
Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. do 2015. godine („Narodne novine“ broj 85/07, 126/10, 31/11)

OPĆI PROPISI ZA PODRUČJE OTPAD
Zakon o potvrđivanju Baselske Konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju („Narodne novine“ broj 3/94)
Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13)
Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada („Narodne novine“ broj 50/05, 39/09)
Uredba o nadzoru prekograničnog prometa otpadom („Narodne novine“ broj 69/06, 17/07 i 39/09)
Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada u Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije („Narodne novine“ broj 6/14)
Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 23/14 i 51/14)
Pravilnik o načinima i uvjetima termičke obrade otpada („Narodne novine“ broj 45/07)
Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada („Narodne novine“ broj 117/07, 111/11, 17/13, 62/13)

PROPISI ZA POSEBNE KATEGORIJE OTPADA
Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu („Narodne novine“ broj 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11,81/11, 126/11, 38/13, 86/13 )
Odluka o uvjetima označavanja ambalaže („Narodne novine“ broj 155/05, 24/06, 28/06)
Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama („Narodne novine“ broj 40/06, 31/09, 156/09, 111/11, 86/13)
Odluka o dopuštenoj količini otpadnih guma koje se može koristiti u energetske svrhe („Narodne novine“ broj 64/06, 36/07)
Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima („Narodne novine“ broj 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13)
Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima ) („Narodne novine“ broj 133/06, 31/09, 156/09, 45/12, 86/13)
Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima („Narodne novine“ broj 136/06, 31/09, 156/09, 53/12, 86/13, 91/13)
Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest („Narodne novine“ broj 42/07)
Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest („Narodne novine“ broj 89/08)
Odluka o postupanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu mjera radi unapređenja sustava gospodarenja otpadom koji sadrži azbest („Narodne novine“ broj 58/11)
Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom („Narodne novine“ broj 72/07)
Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom („Narodne novine“ broj 42/14, 48/14)
Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom („Narodne novine“ broj 38//08)
Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi („Narodne novine“ broj 38/08)
Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje Titan-dioksida („Narodne novine“ broj 70/08)
Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima („Narodne novine“ broj 105/08)
Pravilnik o gospodarenju otpadom od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina („Narodne novine“ broj 128/08)

OSTALI PROPISI VAŽNI ZA GOSPODARENJE OTPADOM
Zaštita okoliša:
Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13)
Plan intervencija u zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 82/99, 86/99, 12/01)
Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknada na opterećivanje okoliša otpadom („Narodne novine“ broj 71/04)
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade na opterećivanje okoliša otpadom („Narodne novine“ broj 120/04)
Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknada na opterećivanje okoliša otpadom („Narodne novine“ broj 95/04)
Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave („Narodne novine“ broj 59/06, 109/12)
Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 64/08, 67/09)
Uredba o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 64/08)
Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša („Narodne novine“ broj 35/08)
Pravilnik o Očevidniku uporabnih dozvola kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja („Narodne novine“ broj 113/08)
Uredba o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 114/08)
Pravilnik o visini naknade za sakupljanje i toplinsku preradu nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi („Narodne novine“ broj 99/08)
Naputak o postupanju s otpadom koji nastaje pri pružanju zdravstvene zaštite („Narodne novine“ broj 50/009)
Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 68/08)
Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08)
Pravilnik o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliš („Narodne novine“ broj 57/10)

OSTALI PROPISI
Zakon o koncesijama (“Narodne novine” broj 143/12)
Zakon o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine” broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12)
Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 28/2013)
Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 79/07, 125/07, 79/09, 89/09, 133/09, 78/12, 56/13 i 41/14)
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12)

Menu